Raad van toezicht

Bij de organisatie van Vizita functioneert een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de prestaties van de directeur-bestuurder, zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van de Raad van Toezicht. Daarnaast voorziet de Raad de Stichting van kwalitatief goed intern toezicht.

Commissies binnen de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht functioneren twee commissies, te weten:

  • een remuneratiecommissie, die de met de directeur-bestuurder gemaakte werk- en prestatieafspraken evalueert, de arbeidsvoorwaarden en de beloning van de directeur-bestuurder vaststelt en deze ter besluitvorming voorlegt aan de Raad van Toezicht.
  • een auditcommissie, ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad omtrent de financiële risicobeheersing, de begroting, de jaarrekening, de naleving van de wet- en regelgeving en de contacten met de externe accountant.

Vergader- en overlegmomenten

Tijdens reguliere vergaderingen en themadagen wordt er gediscussieerd over de wijze waarop invulling is gegeven aan de doelstellingen en de bedrijfsvoering van Welzijn Middelburg. Jaarlijks komen de leden van de Raad van Toezicht iedere twee maanden samen voor regulier overleg en indien omstandigheden daarom vragen worden extra vergaderingen ingelast.

De auditcommissie heeft vier reguliere vergaderingen gehad en daarnaast een aparte bespreking met de externe accountant over de administratieve organisatie en interne controle van Welzijn Middelburg en bespreking van de jaarrekening.

Honorering Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding in overeenstemming met de Governancecode.

Wie zijn de leden van Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, ieder met een eigen aandachtsgebied van de “Lerende organisatie” voor hem leidend en richtinggevend.

Dick Hoogstrate (1959) uit Middelburg is sinds 2017 lid van de RvT van Welzijn Middelburg en sinds januari 2023 voorzitter. . Welzijn Middelburg is een belangrijke organisatie voor Dick, omdat zij vooral díe mensen ondersteunt die dat niet of onvoldoende op eigen kracht kunnen. Anders gezegd: een steuntje in de rug nodig hebben.  Daar heeft hij ook in zijn dagelijks werk als directeur bij Scalda mee te maken, want daar houdt hij zich o.a. bezig met jongeren in een kwetsbare positie en met het opleiden van anderstaligen.

Ginette Venghaus (1974) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Momenteel is ze werkzaam als juridisch adviseur bij HZ University of Applied Sciences. Ook is ze lid van de bezwarencommissie Orionis Walcheren. GInette is maatschappelijk betrokken en heeft zich zowel betaald als onbetaald ingezet bij diverse maatschappelijke organisaties. Binnen de RvT houdt zij zich bezig met de juridische zaken en is ze lid van de auditcommissie.

Peter Bakx (1954) woont in Middelburg en is met pensioen na 39 jaar in dienst te zijn geweest bij ABN AMRO als o.a accountmanager en senior relatiemanager. Hij studeerde Nederlands recht en staats- en strafrecht en volgde diverse bancaire studies en managementtrainingen. Peter is actief als vrijwilliger bij Vrienden van Het Zeeuws Archief, Stichting Kunst- en Cultuurroute Middelburg en tennisvereniging MLTC  en is medeorganisator van de Citytrail Middelburg. Zijn aandachtsgebied binnen de RvT is Financien.